Zwroty i reklamacje

 TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO. GWARANCJA.

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 •  podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@euromaterace.pl lub pisemnie na adres: Euromaterace.pl, ul. Parkowa 8, 63-210 Żerków;
 • Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres wskazany powyżej.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad;

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@euromaterace.pl lub pisemnie na adres: Euromaterace.pl, ul. Parkowa 8, 63-210 Żerków;
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawce towaru.

 

GWARANCJA

Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji w zależności od Produktu wynosi od 2 do 15 lat . Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji na produkty Hilding zawiera Karta Gwarancyjna.  W przypadku produktów innych producentów są one opisane w karcie znajdującej się przy poszczególnym produkcie.

W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji udzielanej przez HILDING Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w  Karcie Gwarancyjnej. Prosimy wówczas o wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza zgłoszenia reklamacyjnego  oraz  przesłania zdjęć obrazujących wadę produktu. W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową  nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

 

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem zakupu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. 
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy,  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym lub zamkniętym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.   
 10. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania lub montażu i musi być zapakowany w oryginalne nienaruszone opakowanie.
 11. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny Paragon lub Faktura Vat.

 12. Klient  ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl