Regulamin

Usługobiorcy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego www.euromaterace.pl przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EUROMATERACE.PL DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 19 GRUDNIA 2017 r.

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV.  Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V.   Warunki zawierania umów sprzedaży

VI.  Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX.  Tryb postępowania reklamacyjnego. Gwarancja

X.   Prawo odstąpienia od umowy

XI.  Pliki “cookies”

XII. Postanowienia końcowe

 I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.euromaterace.pl prowadzony jest przez MASZYNY PRZEMYSŁOWE Maciej Wlekliński z siedzibą w Żerkowie (PL-63-210), ul. Parkowa 8, NIP: 6171631911, REGON: 300829255, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Parkowa 8, 63-210 Żerków, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@euromaterace.pl , tel. +48 795 766 553
 2. Sklep Internetowy www.euromaterace.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.euromaterace.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.euromaterace.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep internetowy www.euromaterace.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów związanych ze snem, sypialnią i wypoczynkiem za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz opcjonalnie w innych krajach Unii Europejskiej.
 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Produkty posiadają gwarancję Producenta.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.   DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.euromaterace.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.euromaterace.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 8. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.euromaterace.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy tj. MASZYNY PRZEMYSŁOWE Maciej Wlekliński z siedzibą w Żerkowie (PL-63-210), ul. Parkowa 8, NIP: 6171631911, REGON: 300829255
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
 15. NEWSLETTER – usługa która pozwala Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 16. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego zamówienia. Możliwe statusy: nowe zamówienie, przyjęte zamówienie, w trakcie realizacji, zrealizowane, anulowane przez klienta, anulowane przez sklep.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
 • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 • ewentualne korzystanie z Usługi Newsletter.

Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym ma miejsce na warunkach określonych w Regulaminie, a w celu utworzenia Konta, Klient proszony jest o podanie następujących danych: Imię, Nazwisko. Adres, NIP ( w przypadku przedsiębiorcy), telefon, e-mail. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV.   WARUNKI ŚWIADCZENIA oraz ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Odpłatność:
 • Świadczenie Usług Elektronicznych które są określone w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej która polega na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • Komputer z dostępem do Internetu oraz poczty elektrtonicznej
 • Przeglądarka internetowa.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800 x 600, zalecana rozdzielczość 1024 x768 lub wyższa

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V.   WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienia można składać poprzez:
 • witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.euromaterace.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje złożone zamówienia od pon.-pt. w godzinach od 08:00 do 16:00.
 • telefonicznie – numer tel.: +48 795 766 553

Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 • Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej www.euromaterace.pl
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wyświetlenie informacji w formularzu zakupów i przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
  • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
  • informacje dotyczące Regulaminu Sklepu Internetowego,
  • oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy,
  • pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. W celu otrzymania faktury VAT należy podać potrzebne do jej wystawienia dane w trakcie składania zamówienia oraz zaznaczyć chęć otrzymania faktury VAT w procesie składania zamówienia lub skontaktować się telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail aby określić te kwestie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

VI.   SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • Płatność przy odbiorze osobistym w magazynie firmy (Poznań) lub dostawie bezpośredniej do Klienta (za pobraniem)
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer konta bankowego Bank Spółdzielczy Poznań: 93 9043 1070 3070 0061 0847 0001 (MASZYNY PRZEMYSŁOWE Maciej Wlekliński, ul. Parkowa 8, 63-210 Żerków – W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.)
 • Przelewem on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym (na terenie Wielkopolski materacy i mebli).
 3. Dla zamówień do 499,99 złotych koszt przesyłki kurierskiej wynosi 49 złotych. Dla zamówień o wartości minimum 500,00 złotych koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
 4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika/ firmę  transportową:
 • Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 dnia do 6 tygodni. (czas realizacji podany jest w opisie danego Produktu)
 • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.

VIII.  WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@euromaterace.pl lub pisemnie na adres: Euromaterace.pl, ul. Parkowa 8, 63-210 Żerków;
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX.   TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO. GWARANCJA.

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 •  podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@euromaterace.pl lub pisemnie na adres: Euromaterace.pl, ul. Parkowa 8, 63-210 Żerków;
 • Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres wskazany powyżej.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad;

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@euromaterace.pl lub pisemnie na adres: Euromaterace.pl, ul. Parkowa 8, 63-210 Żerków;
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawce towaru.

 

GWARANCJA

Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji w zależności od Produktu wynosi od 2 do 15 lat . Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach ww. gwarancji na produkty Hilding zawiera Karta Gwarancyjna.  W przypadku produktów innych producentów są one opisane w karcie znajdującej się przy poszczególnym produkcie.

W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji udzielanej przez HILDING Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w  Karcie Gwarancyjnej. Prosimy wówczas o wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza zgłoszenia reklamacyjnego  oraz  przesłania zdjęć obrazujących wadę produktu. W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową  nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

 

X.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem zakupu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy,  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym lub zamkniętym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.   
 10. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania lub montażu i musi być zapakowany w oryginalne nienaruszone opakowanie.
 11. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny Paragon lub Faktura Vat.
 12. Klient  ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

 

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z punktem XII. 5.)
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.